Contact Us

Tel +82 – 55 – 342-9767 Fax +82 – 55 – 342-9770
E-mail seojin-04@hanmail.net / pch0825@seojin21.co.kr Homepage www.seojin21.co.kr
Address 51, Gasulsandan-ro, Daesanmyeon, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea